Antal besökare: 59 010 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Byggprojekt i Handen

(Uppdaterad 2017-04-11)

Vallavägen blir stadsgata och kommer att förändras på södra sidan, vår sida, med mer bebyggelse, ny detaljplan 1:30 Vallavägen södra från kommunens hemsida 2016-10-07.
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra den första etappen i en stegvis omvandling av Vallavägen till stadsgata. Den nya bebyggelsen ska tillföra stadsmässighet i form av rumslighet och variation och uppmuntra till rörelse till fots och med cykel.
 
Kommunfullmäktige gav den 29 augusti 2016 Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som medger förtätning med bostadsbebyggelse på den södra sidan av Vallavägen, (anm. vår sida) inom fastigheterna. (Se detaljplanuppdrag nedan)
 
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/handen/slatmossen-1/
 
Detaljplan Söderbymalm 3:125 med flera (Örnens väg) 450 lägenheter
 
Området ligger direkt sydväst om rondellen Örnens väg – gamla Nynäsvägen – Vallavägen. Det skall ligga mitt emot Aleris äldreboende, Baldersro Plaza och förskolan Pysslingen Baldersro på Vallagränd 2-4 vid rondellen och vidare söder ut fram till de nu färdigbyggda och uthyrda 180 ungdomsbostäderna. Bostadsområdet skall få skola och förskola
 
Kommunens detaljplan heter Söderbymalm 3:125. I väst gränsar området mot järnvägen.
Området blir enligt kommunen en del av Haninges centrala stadskärna. Så förtätningen av Handen närmar sig oss.
 
Planförslaget föreslår fyra bostadskvarter kring en gemensam gata. Variation i utformningen uppnås bland annat genom att två olika byggherrar genomför var sin del av planområdet. För de två senare av kvarteren hölls en markanvisningstävling under 2016.   Den första delen byggs av Wallenstam och den andra delen av Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad.
 
 
Detaljplanens hemsida:
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/handen/soderbymalm-3125-med-flera-ornens-vag/
 
Förslaget till ny detaljplan låg ute för granskning fram till 27 mars 2017. För att ge en fördjupad bild av förslaget, har en 3D-modell tagits fram. Bläddra ner på ovan detaljplansida från kommunen och man kan se hur området ser ut animerat i 3D format ur ett helikopterperspektiv.  Området i 3D format finns även på nedan länk.
http://cityplanneronline.com/Haningekommun/ornensvag
 
Haninge byggde mest i Storstockholm 2015 och har blivit regional stadskärna
 
Enligt ny statistik från SCB, byggde Haninge flest bostäder av alla Stockholms 25 kranskommuner under 2015. 2015 färdigställdes 891 bostäder varav 554 hyresrätter, d.v.s. flest hyresrätter. Detta är den högsta byggtakten på 40 år. Och byggandet ökar. ”Vi både förtätar befintliga områden och exploaterar nya, vilket gör att vi kan hålla en hög byggnadstakt”, säger kommunens mark och exploateringschef. Detta enligt pressmeddelande från kommunen 2016-05-09. Även byggandet av småhus ökar.
 
http://haninge.se/aktuellt/haninge-bygger-mest-av-alla-stockholms-kranskommuner/
 
Landstinget i Stockholms län anser i sin regionplan att Haninge bör vara regional stadskärna för östra Södertörn. Hit räknas Tyresö, Haninge samt Nynäshamns kommuner samt områdena Trångsund, Skogås och Länna från Huddinge kommun. Ett område med 170.000 innevånare.
 
För att stödja utvecklingen mot regionplanens målbild har Haninge kommun tagit fram ett utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge.
 
Haningeterassen. Den regionala stadskärnan. Perspektivbild över Haningeterassen.

Man ser på denna bild hela Haningeterassens nybyggnadsområde (vita byggnader på byggplanen). Från norr, vänster på bilden ser vi Special/hälsocentrum. Längst ner på bilden, öster ut, ser vi gråfärgade befintliga byggnader och öster om dessa järnvägen. Väster om området går gamla Nynäsvägen, här symboliserad med gröna alléträd. Efter specialcentrum ses på nordöstra sidan Haningeterassens och Haninges högsta hus, brf.
 
Blicken 18 våningar högt, med affärsplan längst ned. Därefter affärsbyggnader, kontor och bostäder hela vägen söderut fram till och vidare sydost om kommunhuset, som är utformat som ett kryss med sina fyra flyglar runt centralhuset.
 
Haninge har ambitionen att kandidera till utmärkelsen årets stadskärna år 2019 i konkurrens med andra kommuner med förväntningar i att utveckla sina stadscentrum i samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Några av aktörerna kring Haninge-terassen är Haninge kommun, Landstinget med SL, fastighetskonsortiet SveaNor, Riksbyggen, Stena fastigheter samt fler stora fastighetsägare i centrala Haninge.
 
(Källor: Haninge kommun, Semrén/Månsson och SveaNor.)
 
Mer fakta
 
Haningeterassen, sydväst om Haninge Centrum byggs i sju etapper under 2016 – 2023.
 
Haningeterassen byggs sålunda nordväst om gamla Nynäsvägen från det första och södra HSB huset av de fem sjuvåningshusen från 1965. Det börjar från norr med Specialcentrum och slutar sydväst om nya kommunhuset enligt ovan perspektivbild.
 
Se även bild från webb/byggkamera över Haningeterassen. Etapp 1, nedan.
 
Läs mer:
 
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/byggprojekt/haningeterrassen/
 
http://www.haningevaxer.se/haningeterassen---f%C3%B6rsta-steget-till-nya-m%C3%B6tesplatsen.html
 
Haningeterassen. Etapp 1
 
Nya bussterminalen. Bussterminalen byggs under nuvarande terminalplanet på marknivå och första delen beräknas bli klar sommaren 2017 med vänthall, två huvudentréer, rulltrappor till pendeltåget och ett brett serviceutbud med ljusa och genomsiktliga lokaler som ger stor närvaro och trygghet. Över bussterminalen byggs Haningeterassen.
 
Se bild från webb/byggkamera från kommunhusets tak, norrut över terminalbyggets och Haningeterassens framskridande. Bilden uppdateras var 5:e minut. Även väderprognos för Haninge finns på denna sida.
 
http://www.webbkameror.se/byggkameror/haningekommun/index.php
 
Bostadsrättföreningen Blicken. Haningeterrassens första nya och Haninges högsta hus blir 18 våningar högt med kommersiella verksamheter på bottenvåningarna. Alla 85 lägenheterna är sålda. Riksbyggen och kommunen tog det första symboliska spadtaget 2016-04-29. Blicken beräknas bli klar under 2018.
 
http://www.riksbyggen.se/ny-bostad/aktuella-projekt/stockholm/brf-blicken/
 
Haningeterassen. Kommande bostadsetapper
Tryck på kommande etapper till höger om pågående etapper under rubriken ”När är det klart”.
 
http://www.haningeterrassen.se/bostader--lokaler/
 

Haninge centrum

Bostadsrättföreningen Argos. Gamla kommunhuset. Alla 115 lägenheterna är sålda och inflyttning klar.
 
Söderbymalm, Tuvvägen. 
 
I vårt närområde, Vallagränd två kvarter söder om Vallavägen. 
 
Flerbostadshus med 141 bostadsrätter. Brf. Södertuvan. Alla lägenheterna är sålda. 
Planerade inflyttningar, Etapp 1, vecka 8-9 2017, etapp 2, vecka 26 2017, etapp 3 preliminärt kvartal 3 2017. 
 
 
Frösunda Hanveden. Vård och omsorgsboende med 54 lägenheter.
 
Adress Vallagränd 47. Uthyrningen av lägenheterna är klar till stor del.
 
  
Fler studentbostäder på Vallagränd. Ny detaljplan för Söderbymalm 3:273. 
 
Proventum AB äger och förvaltar idag 234 studentbostäder placerade på två angränsande fastigheter längs med och söder om Vallavägen, med adress Vallagränd.
 
Detaljplanen Söderbymalm 3:273 syftar till att ge utökad byggrätt till Proventum för att kunna uppföra två nya punkthus på 8 respektive10 våningar för drygt 100 nya studentbostäder. I samband med planläggningen ska även utformningen av Vallagränd ses över. Planområdet ligger, som en del av den utpekade regionala stadskärnan, i centrala Handen.
 
 

Exempel på stora byggprojekt i övriga Haninge

Albybergs företagspark:
 
 
Kommunen om företagsparken
 
 
Vega stadsdel:
 
 
Pendeltågsstationen Vega
 

 

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com