Antal besökare: 59 024 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Stämma

Ordinarie årsstämma för Slätmossens Västra hålls senast under april månad. Styrelsen kan dock om den bedömer det nödvändigt kalla till extra stämma under det löpande verksamhetsåret.

Vid årsstämman väljs den styrelse som skall svara för den löpande verksamheten. Styrelsemedlemmar utses för 2 år och suppleanter för 1 år. En valberedning har som uppgift att inför årsstämma ta fram kandidater till de olika styrelseposterna.

Motion

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsstämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Detta för att den avgående styrelsen skall hinna ta fram erforderligt underlag.

Motioner får lämnas med begäran om anonymitet, men uppgift om namn och adress skall bifogas för styrelsens kännedom. På så sätt kan eventuella missförstånd undanröjas i förväg.

Rösträtt

Alla medlemmar i föreningen äger lika rätt att delta på stämmor och har då lika rösträtt (en röst per fastighet). Är man missnöjd med ett stämmobeslut, eller något annat, kan man hos styrelsen begära att en extra stämma hålls, där förnyad omröstning kan göras. Om styrelsen inte finner anledning att kalla till extra stämma kan man då begära detta hos länsstyrelsen. Om länsstyrelsen finner anledning kallar man då till en sådan.

Om du inte kan komma till stämman kan du ge en fullmakt till någon annan som då kan rösta i ditt ställe. Observera att enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter så får man endast rösta åt en fastighet. Detta innebär i praktiken att din granne inte kan ta din fullmakt och rösta åt dig om denne själv ska rösta åt sig. Endast en röst per närvarande person gäller alltså.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com