Antal besökare: 59 015 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Vår förening

Föreningens och vårt bostadsområdes historia

Föreningens 59 hus, 12 kedjehus, 14 parhus och 33 radhus byggdes under våren och sommaren 1981. Kedjehus och parhus först och radhusen därefter. Försäljning och inflyttning skedde huvudsakligen löpande från 1981-03-31 till 1981-08-15.

Byggherre och totalentreprenör var Nya Asfalt AB (NAB) ett byggföretag inom Johnsonkoncernen som senare blev en del av JCC och NCC. Bygget finansierades av Sparbanken Stockholm och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).


Bild från bygget.

En första etapp, med totalt 122 hus, som ligger öster om oss, även här kedjehus, parhus och radhus, byggdes under 1979 till 1981. Den samfälligheten har namnet Slätmossen Östra samfällighet. Denna etapp hade även Nya Asfalt AB som byggherre.

Anläggningsbeslutet för vår samfällighet fattades 1982-11-09 och reviderades 2001-04-05 av Fastighetsmyndigheten, Stockholms Östra Lantmäteridistrikt.

Vår förening bildades under senhösten 1982 och beviljades och registrerades 1983-01-26 av Stockholms läns länsstyrelse under namnet Slätmossen Västra samfällighetsförening vid föreningens firmatecknande. Samfällighetsföreningen bildades i enlighet med stadgarna för samfällighetsföreningar enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

Med en samfällighetsförening avses mark, fasta gemensamma anläggningar etc. som ägs av ett flertal delägare. Enligt ovan lag (1973: 1150) är en samfällighetsförenings ändamål att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas bästa.

Varje medlems enskilda intresse skall även beaktas i skälig omfattning. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall uppfylla.

 

Samfällighetens verksamhet.

Verksamheten i samfälligheten styrs utifrån de stadgar som har fastställts i samband med anläggningsbeslutet. Stadgar kan dock ändras, för detta krävs dock att minst hälften av de röstberättigade medlemmarna är eniga.

Slätmossen Västra samfällighet har en gemensamhetsanläggning som består av två sektioner.

Sektion 1.  Radhusgaragen. Berör radhusfastigheterna.

Avser radhusgaragen, hängrännor och stuprör på garagen.

 Varje radhusägare äger 1/33-del.

Sektion 2. Omfattar alla gemensamma anläggningar för alla de 59 fastigheterna i föreningen. Dessa är parkeringsområden, kvartersvägar, gångstråk, gemensamhetsförråd, grönytor, elanläggning, serviceledningar för VA och trafikskyltar samt distributionsnät för tidigare fjärrvärmenät som togs ur bruk år 2000. Digitalt internt distributionsnät i form av fibernät för TV, telefoni och bredband som installerades 2013.

Varje fastighetsägare äger 1/59-del.

Tidigare fjärrvärmeanslutning.

Ursprungligen var alla fastigheterna anslutna till kommunens fjärrvärmenät för uppvärmning av fastigheterna inklusive varmvatten. Det interna fjärrvärmenätet med undercentralen Vallavägen 142B och kulvertledningarna fram till varje fastighet tillhör samfälligheten.

Efter beslut på gemensamma möten år 2000 lämnade föreningen fjärrvärmeanslutningen och frånluftsvärmepumpar installerades i samtliga fastigheter. Dessa tillhör nu respektive fastighetsägare. Detta kom att innebära energibesparingar för fasighetsägarna och förbättring för föreningen på grund av minskade driftstörningar i det interna fjärrvärmenätet i form av lägre risk för läckage i nätet samt inga värmeförluster från det varma fjärrvärmevattnet i nätet då de nedgrävda fjärrvärmerören inte längre utnyttjas.

 Vatten och avlopp (V/A).

Rören för dessa ligger nedgrävda tillsammans med tidigare nu inte utnyttjade fjärrvärmerör samt tidigare kablar för kabel-TV och fast telefoni. Dessa ligger i huvudsak under eller i anslutning till vägnätet men passerar på vissa ställen grönytor etc.

Fibernät för TV, telefoni och bredband.

Vid möten 2013 beslöt föreningen att installera fibernät för TV, telefoni och bredband. Man lämnade då det avtal föreningen haft med Telia Kabel TV och senare Comhem för distribution av radio och TV- kanaler i det tidigare kabel TV nätet. Leverantör för fibernätet och distributionen i detta är Telia.  

Fiberledningarna för detta fick en egen infrastruktur då fibernätet skulle termineras (avslutas) på fastigheternas baksida för anslutning till bredbandsroutern på väggens insida för vidare anslutning till TV, telefoni, dator m.m.

 Fiberledningarna projekterades och grävdes ned under ledning av Telias dotterbolag Skanova.

Föreningens förvaltning.

Föreningen förvaltas av en styrelse som har till uppgift att svara för föreningen och verkställa de beslut medlemmarna fattar, främst på årsmöten. Inom styrelsen är det brukligt att varje ledamot tilldelas ansvarsområden. Suppleanterna kallas normalt till varje styrelsemöte och deltar därför också i det löpande styrelsearbetet.

Vid årsstämman väljs den styrelse som skall svara för den löpande verksamheten. Styrelsemedlemmar utses för 2 år och suppleanter för 1 år.

En valberedning utses, vilken har som uppgift att inför årsstämman ta fram kandidater till de olika styrelseposterna samt supplentposterna.        

Samfällighetsavgifterna skall täcka gemensamma kostnader för drift och underhåll samt fondavsättningar för gemensamhetsanläggningarna. Man separerar här kostnader som hänförs till Sektion 1, d.v.s. kostnader som berör radhusgaragen där samfällighetsavgifter och kostnader för radhusen särredovisas.

Samfällighetsavgiften grundas på styrelsens budgetförslag och fastställs årligen i samband med årsstämman.


Vårt område (nere till höger), flygfoto 1984.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com