Antal besökare: 59 021 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Trafik och parkering

Trafikregler

De regler som finns inom området framgår av skyltningen.

Det man särskilt bör tänka på är att i största möjliga mån begränsa trafiken efter radhusgatorna, dels är gatorna smala och sikten på vissa håll är relativt dålig varför olycksrisken ej får förbises.

Tung trafik (över 3,5 ton) på dessa gator är förbjuden för att minimera risken för skador på rörsystemen som ligger under gatan.

Vidare måste man tänka på att inom Haninge kommun råder ett generellt tomgångskörningsförbud. Detta innebär att man får köra motorn på tomgång under högst 1 minut.

Parkeringsplatser

Inom samfälligheten råder generellt parkeringsförbud. (Se zonskylt vid Vallavägen). Endast lastning och lossning är tillåten, ca 10 minuter enligt rättspraxis.

Parkering är endast tillåten på markerade parkeringsplatser. Samtliga parkeringsplatser inom området är avsedda för de boende och deras besökare. Detta gäller således även parkeringarna vid radhusgaragen.

Antalet parkeringsplatser är lika med antalet radhus, och därför måste vi alla i möjligaste mån köra in våra bilar, annars kommer området inte att ha några besöksparkeringar.

Parkeringsövervakning

Q Park övervakar hela området som tillhör Slätmossen Västra Samfällighet. Fordon som står uppställda på gemensamma parkeringsplatser kontrolleras, kontrollavgift utfärdas om fordonet saknar parkeringsbevis. Kontrollavgift utfärdas även för fordon som står parkerade utanför markerade gemensamma parkeringsplatser, t.ex. längs gatan eller i vändplaner. Det är tillåtet att stanna utanför en bostad för i- och urlastning mm, men långvarig parkering är inte tillåten ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markerade parkeringsplatser ska användas för parkering av fordon.

Undantag

Enskilda uppfarter (par- och kedjehus) är undantagna och kommer inte att övervakas. Parkering på enskild uppfart kan ske utan att giltigt parkeringsbevis behöver vara synligt.

Kontrollavgift utfärdas normalt endast för vanliga fordon (bilar, lastbilar etc.). Motorcyklar, släp och liknande fordon är undantagna för att underlätta för föreningens medlemmar. Styrelsen har möjlighet att be parkeringsbolaget att utfärda kontrollavgift för obehöriga fordon av undantagen typ. Kontakta styrelsen om misstanke finns.

Parkeringsbevis

Samtliga hushåll i föreningen erhåller tre (3) stycken parkeringsbevis som är giltiga ett år i taget. Parkeringsbevisen är märkta med årtal samt adress. Parkeringsbevisen skall alltid vara placerade synliga vid parkering på markerade gemensamma parkeringsplatser. Det är varje hushåll fritt att låna parkeringsbevis från annat hushåll om behov skulle uppstå. Styrelsen har extra parkeringsbevis för lån mot en deposition om 100 kr om tillfälligt behov skulle uppstå, t.ex. vid en större fest. Kontakta styrelsen om behov uppkommer.

Ordinarie parkeringsbevis ingår i samfällighetsavgiften.

Om bevis tappas bort kan nya erhållas till självkostnadspris.

Kontrollavgifter

Styrelsen har inte möjlighet att avskriva utfärdade kontrollavgifter. Om hushåll eller gäst erhåller kontrollavgift pga. slarv med parkeringsbevis eller felparkering skall avgiften betalas till fullo.

Bestridande/klagomål av kontrollavgift görs av ägare av fordon mot Q Park.

Q Park

Kontaktformulär: http://www.q-park.se/kontaktaoss/tabid/641/default.aspx

Telefon: 0771-96 90 00.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com