Antal besökare: 59 019 st
Slätmossen Västra Samfällighetsförening

Styrelsen

Ordförande Anders Ekberg   Vallavägen 84
Sekreterare -   -
Kassör Anders Dahlman   Vallavägen 116
Mark/Väg Håkan Weigel   Vallavägen 110
Suppleant Daniel Hall   Vallavägen 90
Suppleant -   -


Föreningen utser varje år en styrelse, som har till uppgift att svara för föreningen, och verkställa de beslut medlemmarna fattar. Inom styrelsen är det brukligt att varje ledamot tilldelas ansvarsområden. Suppleanterna kallas normalt till varje styrelsemöte och deltar därför också i det löpande styrelsearbetet. 

Inom vår styrelse har arbetet delats upp i olika ansvarsområden enligt följande:

Ordförande Leder och samordnar styrelsearbetet.
Sekreterare Ansvarar för dokumentation och protokoll.
Kassör Ekonomisk samordning, in- och utbetalningar. Kontaktperson med Fastum.
Mark/Väg
Svarar för underhåll och skötsel av gator, vägar, markområden, gatubelysning etc.

För att sprida information från styrelse till medlemmar används huvudsakligen följande kanaler;

  • Denna webbplats
  • Årsstämma eller särskilda stämmor
  • Anslagstavla, finns vid förrådet
  • Särskilda meddelanden
  • Protokoll från styrelsens sammanträden
  • Områdesansvariga

Den som önskar ytterligare information eller har förslag eller synpunkter om något kan naturligtvis kontakta någon styrelserepresentant eller områdesansvarig.

Lekande barn i området. Tack för visad hänsyn!

Områdeskarta

More Reading:

www.cabaloshoes.com www.nilikinashoes.com www.nowitzkishoes.com www.schroedershoes.com www.kamanshoes.com